:: لیست انجمن های علمی پزشکی
عنوان انجمنگروهتاریخ تاسیس
انجمن آزمایشی جهت پزشکان عمومی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) 1396
انجمن آزمایشی دانشجوئی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) 1394
انجمن تست انتخابات الکترونیکی سامانه گروه بین رشته ای 1396
انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) 1334
انجمن علمی آترو اسکروز ایران گروه بین رشته ای 0000
انجمن علمی آسم و آلرژی ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) 1375
انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران گروه داروسازی و دندانپزشکی 1379
انجمن علمی آسیب شناسی ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) 1383
انجمن علمی آمار زیستی ایران گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت 1393
انجمن علمی آموزش بهداشت ایران گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
انجمن علمی آموزش پزشکی ایران گروه بین رشته ای 0000
انجمن علمی آموزش علوم پزشکی ایران گروه بین رشته ای 0000
انجمن علمی اپتومتری ایران گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت 1381
انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت 1380
انجمن علمی اختلال کنترل دفع ایران گروه بین رشته ای 1389
انجمن علمی اداره امور بیمارستانها گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
انجمن علمی ارتز و پروتز ایران گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت 1386
انجمن علمی ارتوپدی مفصل ران ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
انجمن علمی ارتودنیستهای ایران گروه داروسازی و دندانپزشکی 1379
انجمن علمی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت 1380
انجمن علمی اطلاعات بهداشتی و زیست پزشکی گروه بین رشته ای
انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
انجمن علمی الکتروفیزیولوژی قلب ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) 0000
انجمن علمی انتقال خون ایران گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت
انجمن علمی اندودانسیت های ایران گروه داروسازی و دندانپزشکی
انجمن علمی اندوواسکولار ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
انجمن علمی اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) 1382
انجمن علمی انستزیولوژی و مراقبتهای ویژه گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) 0000
انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران گروه بین رشته ای 1392
انجمن علمی انگل شناسی ایران گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت 1375
انجمن علمی اورولوژی ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) 1373
انجمن علمی اکوکاردیوگرافی ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) 1386
انجمن علمی ایمپلنتو لوژی ایران گروه داروسازی و دندانپزشکی 1392
انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت 0000
انجمن علمی اینترونشنال کاردیولوژی ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) 1387
123456