رونمایی از نتایح انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران
پس از برگزاری پرشور انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران، امروز در دفتر کمیسیون انجمن های علمی، از نتایج آن رونمایی شد.
برگزاری پرشور انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران در تاریخ 20 تا 22 تیر ماه با موفقیت به پایان رسید و رونمایی از نتایج آن به شرح ذیل، در حضور دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی و همچنین نمایندگانی از کمیته انتخابات انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران و مجری برگزاری انتخابات الکترونیک، به انجام رسید. 
گفتنی است نتایج زیر که در صورت جلسه تنظیم شده به امضاء حاضرین در جلسه رسید، تا زمان تایید شدن در کمیسیون انجمن های علمی نافذ نمی باشند. 
تعداد اعضای انجمن: 146تعداد آرای اخذ شده: 112
میزان مشارکت: 76.71 
  
نتایج انتخابات اعضای هیئت مدیره
گروهکد نامزدنام و نام خانوادگیتعداد آرادرصد آرا از بین شرکت کنندگاندرصد آرا از بین کل اعضا
ایمونولوژی616محمد وجگانی8273.2156.16
ایمونولوژی617سید محمود مسیحا هاشمی7062.547.95
ایمونولوژی615مهرناز مصداقی5549.1137.67
ایمونولوژی608بهزاد برادران5347.3236.3
ایمونولوژی612محمد علی عصاره زادگان4641.0731.51
ایمونولوژی605معصومه ابتکار4641.0731.51
ایمونولوژی614رضا فلک4338.3929.45
ایمونولوژی610عباس رضائی4136.6128.08
ایمونولوژی611نصراله عرفانی3833.9326.03
 
نتایج انتخابات بازرس
گروهکد نامزدنام و نام خانوادگیتعداد آرادرصد آرا از بین شرکت کنندگاندرصد آرا از بین کل اعضا
ایمونولوژی619مریم نوری زاده5750.8939.04
ایمونولوژی618رضا منصوری4338.3929.45
 
تاریخ خبر: 1397/04/24
کلمات کلیدی: رونمایی,ایمونولوژی

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: