انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 127 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 112 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران


1401/03/23

تاریخ آغاز: 1401/03/23

1401/03/23

تاریخ پایان: 1401/03/23


112

تعداد اعضا: 112

108

تعداد آرا: 108


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 31101دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهیدوره تکمیلیدوره تخصصی تکمیلی علوم آزمایشگاهی
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

محمد

نام: محمد


خلیفه قلی

نام خانوادگی: خلیفه قلی


دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی


دوره تکمیلی

مقطع تحصیلی: دوره تکمیلی


آ-3243

شماره نظام: آ-3243


1402/03/07-12:30:41

تاریخ تائید عضویت: 1402/03/07-12:30:41

محمد حسین

نام: محمد حسین


مقدسی

نام خانوادگی: مقدسی


دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی


دوره تکمیلی

مقطع تحصیلی: دوره تکمیلی


3327

شماره نظام: 3327


1401/04/22-12:07:26

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/22-12:07:26

داود

نام: داود


بشاش آلانق

نام خانوادگی: بشاش آلانق


دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی


دوره تکمیلی

مقطع تحصیلی: دوره تکمیلی


آ-3295

شماره نظام: آ-3295


1401/08/11-08:35:10

تاریخ تائید عضویت: 1401/08/11-08:35:10

مهدی

نام: مهدی


سهمانی

نام خانوادگی: سهمانی


دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی


دوره تکمیلی

مقطع تحصیلی: دوره تکمیلی


آ-2729

شماره نظام: آ-2729


1401/08/11-08:35:24

تاریخ تائید عضویت: 1401/08/11-08:35:24

فرشته

نام: فرشته


بهمني

نام خانوادگی: بهمني


دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی


دوره تکمیلی

مقطع تحصیلی: دوره تکمیلی


شماره نظام:


1401/08/11-08:35:39

تاریخ تائید عضویت: 1401/08/11-08:35:39

ناهید

نام: ناهید


دارابی صوفیان

نام خانوادگی: دارابی صوفیان


دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی


دوره تکمیلی

مقطع تحصیلی: دوره تکمیلی


3020A

شماره نظام: 3020A


1401/08/11-08:35:44

تاریخ تائید عضویت: 1401/08/11-08:35:44

رضا

نام: رضا


رنجبر

نام خانوادگی: رنجبر


دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی


دوره تکمیلی

مقطع تحصیلی: دوره تکمیلی


2212-ا

شماره نظام: 2212-ا


1401/08/11-08:35:48

تاریخ تائید عضویت: 1401/08/11-08:35:48

اعظم

نام: اعظم


کارخانه

نام خانوادگی: کارخانه


دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی


دوره تکمیلی

مقطع تحصیلی: دوره تکمیلی


3557آ

شماره نظام: 3557آ


1401/08/11-08:35:54

تاریخ تائید عضویت: 1401/08/11-08:35:54

داود

نام: داود


دربان ساروخلیل

نام خانوادگی: دربان ساروخلیل


دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی


دوره تکمیلی

مقطع تحصیلی: دوره تکمیلی


آ-2772

شماره نظام: آ-2772


1401/04/22-12:11:21

تاریخ تائید عضویت: 1401/04/22-12:11:21

مهدی

نام: مهدی


فتاحی بافقی

نام خانوادگی: فتاحی بافقی


دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی: دوره تخصصی تكمیلی علوم آزمایشگاهی


دوره تکمیلی

مقطع تحصیلی: دوره تکمیلی


3684_آ

شماره نظام: 3684_آ


1401/08/11-08:35:59

تاریخ تائید عضویت: 1401/08/11-08:35:59

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,900,562

بازدید این صفحه در سال جاری: 93

بازدید این صفحه در ماه جاری: 01

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 01

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir