تاریخچه انتخابات برگزار شده

عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس جامعه علمی دندانپزشکی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس جامعه علمی دندانپزشکی ایران


1403/01/30

تاریخ آغاز: 1403/01/30

1403/01/30

تاریخ پایان: 1403/01/30


4036

تعداد اعضا: 4036

2671

تعداد آرا: 2671


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران


1402/11/04

تاریخ آغاز: 1402/11/04

1402/11/04

تاریخ پایان: 1402/11/04


86

تعداد اعضا: 86

70

تعداد آرا: 70


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پرستاری بزرگسالان ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پرستاری بزرگسالان ایران


1402/10/18

تاریخ آغاز: 1402/10/18

1402/10/19

تاریخ پایان: 1402/10/19


91

تعداد اعضا: 91

51

تعداد آرا: 51


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی ترمبوز هموستاز ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی ترمبوز هموستاز ایران


1402/10/07

تاریخ آغاز: 1402/10/07

1402/10/07

تاریخ پایان: 1402/10/07


61

تعداد اعضا: 61

52

تعداد آرا: 52


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی داروسازی بالینی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی داروسازی بالینی ایران


1402/09/30

تاریخ آغاز: 1402/09/30

1402/09/30

تاریخ پایان: 1402/09/30


132

تعداد اعضا: 132

91

تعداد آرا: 91


انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی مدیریت پرستاری ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی مدیریت پرستاری ایران


1402/09/20

تاریخ آغاز: 1402/09/20

1402/09/20

تاریخ پایان: 1402/09/20


83

تعداد اعضا: 83

45

تعداد آرا: 45


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی ارتز و پروتز ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی ارتز و پروتز ایران


1402/09/09

تاریخ آغاز: 1402/09/09

1402/09/10

تاریخ پایان: 1402/09/10


382

تعداد اعضا: 382

213

تعداد آرا: 213


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بررسی و مطالعه درد ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی بررسی و مطالعه درد ایران


1402/09/09

تاریخ آغاز: 1402/09/09

1402/09/09

تاریخ پایان: 1402/09/09


128

تعداد اعضا: 128

79

تعداد آرا: 79


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس جامعه علمی اورولوژی ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس جامعه علمی اورولوژی ایران


1402/09/09

تاریخ آغاز: 1402/09/09

1402/09/10

تاریخ پایان: 1402/09/10


412

تعداد اعضا: 412

246

تعداد آرا: 246


انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران


1402/09/09

تاریخ آغاز: 1402/09/09

1402/09/09

تاریخ پایان: 1402/09/09


221

تعداد اعضا: 221

186

تعداد آرا: 186


12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: -

بازدید این صفحه در سال جاری: -

بازدید این صفحه در ماه جاری: -

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: -

بازدید این صفحه در روز جاری: -

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir