آرشیو اخبار انتخابات

1398/11/24

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران

نظر به تصویب مجمع عمومی و هیئت مدیره محترم انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیئت مدیره و بازرس این انجمن علمی در روز یک شنبه 27 بهمن 1398 به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر  ایران

1398/11/14

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی ترومبوز هموستاز ایران

نظر به تصویب مجمع عمومی و هیئت مدیره محترم انجمن علمی ترومبوز هموستاز ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیئت مدیره و بازرس این انجمن علمی در روز 17 بهمن ماه 1398 به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی ترومبوز هموستاز ایران

1398/11/14

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی آموزش علوم پزشکی ایران

نظر به تصویب مجمع عمومی و هیئت مدیره محترم انجمن علمی آموزش علوم پزشکی ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیئت مدیره و بازرس این انجمن علمی در روز 17 بهمن ماه 1398 به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی آموزش علوم پزشکی ایران

1398/11/14

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی گفتار درمانی ایران

نظر به تصویب مجمع عمومی و هیئت مدیره محترم انجمن علمی گفتار درمانی ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیئت مدیره و بازرس این انجمن علمی در روز 17 بهمن ماه 1398 به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی گفتار درمانی ایران

1398/10/25

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران

نظر به موافقت عمومی و تصویب هیئت مدیره محترم انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران و تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، انتخابات هیئت مدیره و بازرس این انجمن علمی در روز پنج شنبه 3 بهمن 1398 به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

برگزاری انتخابات الکترونیک هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 3,300,156

بازدید این صفحه در سال جاری: 225

بازدید این صفحه در ماه جاری: 40

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 12

بازدید این صفحه در روز جاری: 02

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir