انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1382

آدرس انجمن: دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران میدان توحید، خیابان دکتر میرخانی (نصرت شرقی)، کد پستی 1419733171، صندوق پستی 6459

تلفن انجمن: 021-66927171

نمابر (Fax) انجمن: 021-66904252

سایت انجمن: http://phenoir.org

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 471 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 63 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 شهرزاد غیاثوندیانرئیس 1397/08/01
2 علیرضا نیکبخت نصرآبادینایب رئیس 1397/08/01
3 حمید پیرویخزانه دار 1397/08/01
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترنیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت ایران

انتخابات الکترنیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت ایران


1397/06/26

تاریخ آغاز: 1397/06/26

1397/06/26

تاریخ پایان: 1397/06/26


32

تعداد اعضا: 32

20

تعداد آرا: 20


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 19285فیزیولوژیکاردانیPhysiology
2 19135ایمنی شناسیکاردانیImmunology
3 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
4 16125دامپزشكیدکترای حرفه ایVeterinary medicine
5 00500كایروپراكتیكدکترای حرفه ایChiropractic
6 00501پزشك عمومی شاغل در طرح پزشك خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
7 1510پزشكیدکترای حرفه ایپزشکی
8 1511دندانپزشكیدکترای حرفه ایDentistry
9 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
10 15155دندانپزشكی (بهداشتكار)دکترای تخصصی (PhD)Dentistry (hygienist)
11 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
12 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
13 1987بینایی سنجیدکترای تخصصی (PhD)Optometry
14 17355طب هوا و فضا و زیر سطحیدکترای تخصصی (PhD)Aerospace medicine and subsurface
15 1914بافت شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)بافت شناسی پزشكی
16 19155میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)دکترای تخصصی (PhD)Microbiology (PhD in Bacteriology)
17 1916مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی (PhD)Environmental Health Engineering
18 1917مهندسی بهداشت حرفه ایدکترای تخصصی (PhD)Occupational Health Engineering
19 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
20 1919حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلیندکترای تخصصی (PhD)Medical Entomology and Vector Control
21 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
22 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
23 1922ژنتیك انسانی (ژنتیك پزشكی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
24 1923علوم تشریحی (آناتومی)دکترای تخصصی (PhD)Anatomy (anatomy)
25 1924فارماكولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
26 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
27 1926مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management
28 1927فیزیوتراپیدکترای تخصصی (PhD)Physiotherapy
29 1938اپیدمیولوژیدکترای تخصصی (PhD)Epidemiology
30 18415بهداشت مادر و كودكدکترای تخصصی (PhD)Maternal and Child Health
31 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
32 1910آمار زیستیدکترای تخصصی (PhD)Biostatistics
33 1911آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health education and promotion
34 1912انگل شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)انگل شناسی پزشكی
35 1929فرآورده های بیولوژیكدکترای تخصصی (PhD)Biological Products
36 1930فیزیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Physics
37 1931قارچ شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)قارچ شناسی پزشكی
38 19325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
39 1932مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی (PhD)Healthcare Information Management
40 1933ویروس شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ویروس شناسی پزشكی
41 1934بیولوژی تولید مثلدکترای تخصصی (PhD)Biology of Reproduction
42 1935بهداشت باروریدکترای تخصصی (PhD)Reproductive health
43 1936مددكاری اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Social Work
44 19375خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خوندکترای تخصصی (PhD)خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون
45 1939علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشتدکترای تخصصی (PhD)علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشت
46 1980نانوفناوری پزشكیدکترای تخصصی (PhD)نانوفناوری پزشكی
47 1941علوم اعصابدکترای تخصصی (PhD)Neuroscience
48 1942زیست فناوری پزشكی (بیوتكنولوژی پزشكی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
49 1943گفتار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Speech Therapy
50 1944اعضای مصنوعیدکترای تخصصی (PhD)Artificial limbs
51 1945كار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Occupational therapy
52 1946شنوایی شناسیدکترای تخصصی (PhD)Audiology
53 1947اقتصاد سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Economics
54 1948پروتئومیكس كاربردیدکترای تخصصی (PhD)Pproteomics
55 1949اخلاق پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical ethics
56 1950پزشكی مولكولی (سلولی مولكولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
57 1951مهندسی بافتدکترای تخصصی (PhD)Tissue Engineering
58 1952روانشناسی نظامیدکترای تخصصی (PhD)Military Psychology
59 1953طب سنتی ایرانیدکترای تخصصی (PhD)Iranian Traditional Medicine
60 1954مطالعات اعتیاددکترای تخصصی (PhD)Addiction Studies
61 1994مهندسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Biomedical Engineering
62 1957سیاست گذاری سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Policy
63 1958سالمند شناسیدکترای تخصصی (PhD)Elderly Science
64 1959انفورماتیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Informatics
65 1960فیزیولوژی ورزشدکترای تخصصی (PhD)Exercise Physiology
66 1961سلامت در بلایا و فوریت هادکترای تخصصی (PhD)Health disasters and emergencies
67 1962توكسین های میكروبیدکترای تخصصی (PhD)Bacterial toxins
68 1963سلامت و رفاه اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Health and Social Welfare
69 1964مشاوره توانبخشیدکترای تخصصی (PhD)Rehabilitation Counseling
70 1956آموزش پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical education
71 1968مواد دندانیدکترای تخصصی (PhD)Dental materials
72 1969سلامت دهان و دندانپزشكی اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Community Oral Health and Dentistry
73 1970فارماكوگنوزیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacognosy
74 1971فارماسیوتیكسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
75 1972داروسازی هسته ایدکترای تخصصی (PhD)Nuclear Pharmacy
76 1973شیمی داروییدکترای تخصصی (PhD)Medicinal Chemistry
77 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
78 1975سم شناسیدکترای تخصصی (PhD)Toxicology
79 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
80 1977داروسازی سنتیدکترای تخصصی (PhD)Traditional Pharmacy
81 1978كنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
82 1979شیمی مواد خوراكی و آبشناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Food chemicals and medical hydrology
83 19805نانوفناوری دارویی(نانوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
84 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
85 1982میكروب شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical microbiology
86 1983تاریخ علوم پزشكیدکترای تخصصی (PhD)History of Medical Sciences
87 1984علوم سلولی كاربردیدکترای تخصصی (PhD)Applied Cell Sciences
88 1985مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management in Research and Technology
89 1986سیاستهای غذا و تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Food and Nutrition Policies
90 19941مهندسی پزشكی _ رباتیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Engineering - Medical Robotics
91 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
92 1810دندانپزشكی ترمیمیتخصصRestorative Dentistry
93 1811ارتودانتیكستخصصOrthodontics
94 1812اندودانتیكستخصصEndodontics
95 18135بیماریهای دهان وفك و صورتتخصصOromaxillofacial Dentistry
96 1813بیماریهای دهان و تشخیصتخصصOral Medicine
97 18145آسیب شناسی دهان و فك و صورتتخصصآسیب شناسی دهان و فك و صورت
98 1815پروتزهای دندانیتخصصProsthodontics
99 1816پریودانتیكستخصصPeriodontics
100 1817جراحی دهان و فك وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
101 1818دندانپزشكی كودكانتخصصPediatric Dentistry
102 18195رادیولوژی دهان و فك و صورتتخصصOral and Maxillofacial Radiology
103 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
104 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
105 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
106 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
107 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
108 1715پزشكی اجتماعیتخصصCommunity Medicine
109 1716پرتو درمانیتخصصRadiotherapy
110 1717پزشكی هسته ایتخصصNuclear medicine
111 17185طب فیزیكی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
112 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
113 1720جراحی كلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
114 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
115 1722چشم پزشكیتخصصOphthalmology
116 1723آسیب شناسیتخصصPathology
117 1724رادیولوژیتخصصRadiology
118 1725روانپزشكیتخصصPsychiatry
119 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
120 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
121 1728پزشكی ورزشیتخصصSports Medicine
122 1729طب كارتخصصOccupational Medicine
123 1730بیماریهای پوستتخصصDermatology
124 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
125 1732پزشكی قانونیتخصصForensic Medicine
126 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
127 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
128 2010روماتولوژیفوق تخصصRheumatology
129 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
130 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
131 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
132 2014جراحی ترمیمی، پلاستیك و سوختگیفوق تخصصReconstructive, plastic and burn surgery
133 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
134 2016جراحی قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular Surgery
135 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
136 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
137 20195غدد درون ریز كودكانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
138 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
139 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
140 2022قلب كودكانفوق تخصصقلب كودكان
141 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
142 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
143 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
144 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
145 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
146 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
147 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
148 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
149 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
150 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
151 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
152 2032روماتولوژی كودكانفوق تخصصروماتولوژی کودکان
153 2033جراحی عروقفوق تخصصVascular Surgery
154 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

الهه

نام: الهه


رضائی

نام خانوادگی: رضائی


طب فیزیكی و توانبخشی

رشته تحصیلی: طب فیزیكی و توانبخشی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


169181

شماره نظام: 169181


1402/05/03-14:51:02

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/03-14:51:02

زینب

نام: زینب


مکوندی

نام خانوادگی: مکوندی


آموزش بهداشت

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/05/03-14:51:16

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/03-14:51:16

زینت السادات

نام: زینت السادات


هجرتی

نام خانوادگی: هجرتی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


60558

شماره نظام: 60558


1402/05/03-14:51:28

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/03-14:51:28

علیرضا

نام: علیرضا


خوشنامی

نام خانوادگی: خوشنامی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


شماره نظام:


1402/05/03-14:51:43

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/03-14:51:43

فرزاد

نام: فرزاد


وفایی

نام خانوادگی: وفایی


بیماریهای كودكان

رشته تحصیلی: بیماریهای كودكان


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


65056

شماره نظام: 65056


1402/05/03-14:51:51

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/03-14:51:51

مهدی

نام: مهدی


فروزان شاه نشین

نام خانوادگی: فروزان شاه نشین


فیزیولوژی ورزش

رشته تحصیلی: فیزیولوژی ورزش


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/05/03-14:52:00

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/03-14:52:00

محمدرضا

نام: محمدرضا


نجارزادگان

نام خانوادگی: نجارزادگان


روانپزشكی

رشته تحصیلی: روانپزشكی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


127026

شماره نظام: 127026


1402/05/03-14:52:09

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/03-14:52:09

حديثه

نام: حديثه


شعبانپور دهبنه

نام خانوادگی: شعبانپور دهبنه


بیماریهای عفونی و گرمسیری

رشته تحصیلی: بیماریهای عفونی و گرمسیری


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


128367

شماره نظام: 128367


1402/05/03-14:52:18

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/03-14:52:18

فاطمه

نام: فاطمه


پورحاجی

نام خانوادگی: پورحاجی


آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامت


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/05/03-14:52:28

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/03-14:52:28

فاطمه

نام: فاطمه


لهراسبی

نام خانوادگی: لهراسبی


پرستاری

رشته تحصیلی: پرستاری


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/05/03-14:52:40

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/03-14:52:40

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,842,056

بازدید این صفحه در سال جاری: 18

بازدید این صفحه در ماه جاری: 04

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 03

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir