انجمن علمی جراحان ستون فقرات ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 43 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 1 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحان ستون فقرات ایران

انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی جراحان ستون فقرات ایران


1402/07/20

تاریخ آغاز: 1402/07/20

1402/07/20

تاریخ پایان: 1402/07/20


41

تعداد اعضا: 41

30

تعداد آرا: 30


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 2114جراحی ستون فقراتفلوشیپ 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

علی اصغر

نام: علی اصغر


کمالی

نام خانوادگی: کمالی


جراحی ستون فقرات

رشته تحصیلی: جراحی ستون فقرات


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


21478

شماره نظام: 21478


1402/08/11-12:25:59

تاریخ تائید عضویت: 1402/08/11-12:25:59

علی

نام: علی


حبیب اله زاده

نام خانوادگی: حبیب اله زاده


جراحی ستون فقرات

رشته تحصیلی: جراحی ستون فقرات


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


152727

شماره نظام: 152727


1402/07/24-08:39:35

تاریخ تائید عضویت: 1402/07/24-08:39:35

مانی

نام: مانی


فلسفی

نام خانوادگی: فلسفی


جراحی ستون فقرات

رشته تحصیلی: جراحی ستون فقرات


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


63530

شماره نظام: 63530


1402/07/20-08:52:24

تاریخ تائید عضویت: 1402/07/20-08:52:24

جواد

نام: جواد


معینی

نام خانوادگی: معینی


جراحی ستون فقرات

رشته تحصیلی: جراحی ستون فقرات


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


150874

شماره نظام: 150874


1402/07/19-12:53:13

تاریخ تائید عضویت: 1402/07/19-12:53:13

فرشاد

نام: فرشاد


نیکویی

نام خانوادگی: نیکویی


جراحی ستون فقرات

رشته تحصیلی: جراحی ستون فقرات


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


80377

شماره نظام: 80377


1402/05/15-11:23:42

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/15-11:23:42

محمدصالح

نام: محمدصالح


گنجویان

نام خانوادگی: گنجویان


جراحی ستون فقرات

رشته تحصیلی: جراحی ستون فقرات


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


10109

شماره نظام: 10109


1402/05/02-11:52:11

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/02-11:52:11

بهرام

نام: بهرام


مبینی

نام خانوادگی: مبینی


جراحی ستون فقرات

رشته تحصیلی: جراحی ستون فقرات


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


17016

شماره نظام: 17016


1402/05/02-11:54:23

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/02-11:54:23

بابک

نام: بابک


پور عباس تحویلداری

نام خانوادگی: پور عباس تحویلداری


جراحی ستون فقرات

رشته تحصیلی: جراحی ستون فقرات


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


65944

شماره نظام: 65944


1402/05/01-19:54:35

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/01-19:54:35

سعید

نام: سعید


دادعلی

نام خانوادگی: دادعلی


جراحی ستون فقرات

رشته تحصیلی: جراحی ستون فقرات


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


33817

شماره نظام: 33817


1402/05/01-10:12:28

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/01-10:12:28

پرهام

نام: پرهام


طالبیان

نام خانوادگی: طالبیان


جراحی ستون فقرات

رشته تحصیلی: جراحی ستون فقرات


فلوشیپ

مقطع تحصیلی: فلوشیپ


129468

شماره نظام: 129468


1402/05/01-10:13:00

تاریخ تائید عضویت: 1402/05/01-10:13:00

12345
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 6,008,123

بازدید این صفحه در سال جاری: 24

بازدید این صفحه در ماه جاری: 04

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 02

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir