انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران

تاریخ تاسیس انجمن: 1390

آدرس انجمن: استان تهران شهر تهران بزرگراه شهید چمران اوین دانشگاه شهید بهشتی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی ابن سینا کد پستی 1936773493

تلفن انجمن: 02122431945

نمابر (Fax) انجمن: 02122432021

سایت انجمن: www.iserb.ir

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: [دریافت]

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 317 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 8 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
#نام و نام خانوادگیسمتتاریخ شروعتاریخ پایان
1 محمدمهدی احمدآخوندیعضو هیأت مدیره 1402/03/06 1402/04/31
2 معرفت غفاری نوینعضو هیأت مدیره 1390/12/05
3 ایمان حلواییعضو هیأت مدیره 1402/03/06 1402/04/31
4 محمدرضا صادقیدبیر 1390/12/05
5 محمدحسین نصراصفهانیعضو هیأت مدیره 1390/12/05
6 شاهین غزلیدبیر 1402/03/06 1402/04/31
7 فردین عمیدیرئیس 1402/02/07 1402/04/31
8 رمضان خان باباییبازرس 1402/03/06
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران

انتخابات الکترونیک هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران


1397/02/05

تاریخ آغاز: 1397/02/05

1397/02/05

تاریخ پایان: 1397/02/05


271

تعداد اعضا: 271

142

تعداد آرا: 142


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1010پرستاریکاردانیNursing
2 1016علوم آزمایشگاهیکاردانیLaboratory sciences
3 1019ماماییکاردانیMidwifery
4 19135ایمنی شناسیکاردانیImmunology
5 19285فیزیولوژیکاردانیPhysiology
6 1110پرستاریکارشناسیNursing
7 1142مشاورهکارشناسیConsultation
8 1143روانشناسی عمومیکارشناسیGeneral Psychology
9 1115ماماییکارشناسیMidwifery
10 1118فناوری اطلاعات سلامتکارشناسیHealth Information Technology
11 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
12 1126مددكاری اجتماعیکارشناسیSocial work
13 1131علوم آزمایشگاهیکارشناسیLaboratory sciences
14 1132داروسازیکارشناسیPharmacy
15 1137روانشناسی بالینیکارشناسیClinical Psychology
16 1138علوم اجتماعی (خدمات اجتماعی )کارشناسیSocial sciences (social services)
17 14105پرستاری سلامت جامعهکارشناسی ارشدCommunity Health Nursing
18 1410پرستاریکارشناسی ارشدNursing
19 1414آموزش پزشكیکارشناسی ارشدMedical education
20 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
21 1422اقتصاد بهداشتکارشناسی ارشدHealth Economics
22 1424بافت شناسیکارشناسی ارشدHistology
23 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
24 14265زیست فناوری پزشكیکارشناسی ارشدMedical Biotechnology
25 1428بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشدClinical Biochemistry
26 1431روانشناسی بالینیکارشناسی ارشدClinical Psychology
27 1441مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسی ارشدHealth Care Management
28 1447ژنتیك انسانیکارشناسی ارشدHuman Genetics
29 1448علوم تشریحیکارشناسی ارشدAnatomical Sciences
30 1452سلامت و رسانهکارشناسی ارشدHealth and Media
31 1454مددكاری اجتماعیکارشناسی ارشدSocial Work
32 1458طب سنتی ایرانیکارشناسی ارشدIranian Traditional Medicine
33 1485نظارت بر امور داروییکارشناسی ارشدDrug Supervision
34 1479فناوری اطلاعات سلامتکارشناسی ارشدHealth Information Technology
35 1480برنامه ریزی یادگیری الكترونیكی در علوم پزشكیکارشناسی ارشدPlanning e-learning in Medical Sciences
36 1483مشاوره در ماماییکارشناسی ارشدConsultation on midwifery
37 1489آموزش جامعه نگر در نظام سلامتکارشناسی ارشدCommunity health education
38 1495بهداشت روانکارشناسی ارشدMental Health
39 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
40 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
41 1465مشاورهکارشناسی ارشدConsultation
42 1492روانشناسی عمومیکارشناسی ارشدGeneral Psychology
43 00501پزشك عمومی شاغل در طرح پزشك خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
44 1510پزشكیدکترای حرفه ایپزشکی
45 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
46 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
47 16125دامپزشكیدکترای حرفه ایVeterinary medicine
48 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
49 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
50 18415بهداشت مادر و كودكدکترای تخصصی (PhD)Maternal and Child Health
51 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
52 1911آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health education and promotion
53 1914بافت شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)بافت شناسی پزشكی
54 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
55 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
56 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
57 1922ژنتیك انسانی (ژنتیك پزشكی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
58 1923علوم تشریحی (آناتومی)دکترای تخصصی (PhD)Anatomy (anatomy)
59 1924فارماكولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
60 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
61 1926مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management
62 1929فرآورده های بیولوژیكدکترای تخصصی (PhD)Biological Products
63 19325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
64 1932مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی (PhD)Healthcare Information Management
65 1934بیولوژی تولید مثلدکترای تخصصی (PhD)Biology of Reproduction
66 1935بهداشت باروریدکترای تخصصی (PhD)Reproductive health
67 1936مددكاری اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Social Work
68 1942زیست فناوری پزشكی (بیوتكنولوژی پزشكی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
69 1947اقتصاد سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Economics
70 1949اخلاق پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical ethics
71 1950پزشكی مولكولی (سلولی مولكولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
72 1951مهندسی بافتدکترای تخصصی (PhD)Tissue Engineering
73 1953طب سنتی ایرانیدکترای تخصصی (PhD)Iranian Traditional Medicine
74 1957سیاست گذاری سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Policy
75 1963سلامت و رفاه اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Health and Social Welfare
76 1956آموزش پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical education
77 1970فارماكوگنوزیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacognosy
78 1971فارماسیوتیكسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
79 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
80 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
81 1977داروسازی سنتیدکترای تخصصی (PhD)Traditional Pharmacy
82 1978كنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
83 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
84 1984علوم سلولی كاربردیدکترای تخصصی (PhD)Applied Cell Sciences
85 1985مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management in Research and Technology
86 1986سیاستهای غذا و تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Food and Nutrition Policies
87 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
88 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
89 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
90 1715پزشكی اجتماعیتخصصCommunity Medicine
91 1720جراحی كلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
92 1723آسیب شناسیتخصصPathology
93 1725روانپزشكیتخصصPsychiatry
94 1732پزشكی قانونیتخصصForensic Medicine
95 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
96 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
97 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
98 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
99 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
100 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
101 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

یگانه

نام: یگانه


کوهستانی

نام خانوادگی: کوهستانی


علوم تشریحی

رشته تحصیلی: علوم تشریحی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1402/06/29-00:39:51

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/29-00:39:51

محمد جعفر

نام: محمد جعفر


باقری

نام خانوادگی: باقری


بیولوژی تولید مثل

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/06/29-00:39:46

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/29-00:39:46

شورا

نام: شورا


امانی آبکناری

نام خانوادگی: امانی آبکناری


بیولوژی تولید مثل

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/06/29-00:39:38

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/29-00:39:38

مریم السادات

نام: مریم السادات


میرانی

نام خانوادگی: میرانی


بافت شناسی

رشته تحصیلی: بافت شناسی


کارشناسی ارشد

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


0

شماره نظام: 0


1402/06/29-00:39:32

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/29-00:39:32

بهاره

نام: بهاره


رفیعی

نام خانوادگی: رفیعی


بیولوژی تولید مثل

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


1234

شماره نظام: 1234


1402/06/29-00:39:23

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/29-00:39:23

بیتا

نام: بیتا


پورکاوه

نام خانوادگی: پورکاوه


بیولوژی تولید مثل

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


24999

شماره نظام: 24999


1402/06/29-00:39:17

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/29-00:39:17

نغمه

نام: نغمه


شهبازطبری

نام خانوادگی: شهبازطبری


بیولوژی تولید مثل

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


30387

شماره نظام: 30387


1402/06/29-00:39:11

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/29-00:39:11

آق بی بی

نام: آق بی بی


نیک محضر

نام خانوادگی: نیک محضر


بیولوژی تولید مثل

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/06/29-00:39:06

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/29-00:39:06

داود

نام: داود


جاویدمهر

نام خانوادگی: جاویدمهر


بیولوژی تولید مثل

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/06/29-00:38:57

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/29-00:38:57

مهسا

نام: مهسا


معتمد

نام خانوادگی: معتمد


بیولوژی تولید مثل

رشته تحصیلی: بیولوژی تولید مثل


دکترای تخصصی (PhD)

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD)


0

شماره نظام: 0


1402/06/12-18:31:08

تاریخ تائید عضویت: 1402/06/12-18:31:08

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 4,900,565

بازدید این صفحه در سال جاری: 335

بازدید این صفحه در ماه جاری: 09

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 09

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir