مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران

تاریخ تاسیس انجمن: -

آدرس انجمن: -

تلفن انجمن: -

نمابر (Fax) انجمن: -

سایت انجمن: -

پست الکترونیک (Email) انجمن: -

فایل اساسنامه انجمن: -

تعداد اعضای تائید شده انجمن: 225 نفر.

تعداد اعضای در انتظار تائید انجمن: 2967 نفر.

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن
تاریخچه انتخابات برگزار شده انجمن
عنوان انتخابات
تاریخ آغاز
تاریخ پایان
ت.اعضا
ت.آرا
نتایج

انتخابات الکترونيک بازرسین مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران

انتخابات الکترونيک بازرسین مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران


1399/06/20

تاریخ آغاز: 1399/06/20

1399/06/20

تاریخ پایان: 1399/06/20


225

تعداد اعضا: 225

156

تعداد آرا: 156


لیست رشته‌های مجاز برای عضویت در انجمن
#کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیField Title
1 1014بهداشت محیطکاردانیEnvironmental Health
2 1110پرستاریکارشناسیNursing
3 1111اعضای مصنوعی و وسایل كمكیکارشناسیArtificial limbs and assistive devices
4 1112تكنولوژی پزشكی هسته ایکارشناسیNuclear Medicine Technology
5 1113بینایی سنجیکارشناسیOptometry
6 1142مشاورهکارشناسیConsultation
7 1143روانشناسی عمومیکارشناسیGeneral Psychology
8 1114هوشبریکارشناسیAnesthesiology
9 1115ماماییکارشناسیMidwifery
10 1116فیزیوتراپیکارشناسیPhysiotherapy
11 1117شنوایی شناسیکارشناسیAudiology
12 1118فناوری اطلاعات سلامتکارشناسیHealth Information Technology
13 1119علوم تغذیهکارشناسیNutrition science
14 1120مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسیHealth Care Management
15 11211حشره شناسیکارشناسیEntomology
16 1121كتابداری در شاخه پزشكیکارشناسیMedical library
17 1122كار درمانیکارشناسیOccupational therapy
18 1124گفتار درمانیکارشناسیSpeech Therapy
19 1125علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشتیکارشناسیNutritional Science (Quality control and health trends)
20 1126مددكاری اجتماعیکارشناسیSocial work
21 1127مهندسی بهداشت محیطکارشناسیEnvironmental Health Engineering
22 1128رادیولوژی (تكنولوژی پرتوشناسی)کارشناسیRadiology (Technology of Radiology)
23 1129تكنولوژی پرتودرمانیکارشناسیTech radiation therapy (radiotherapy)
24 1130اتاق عملکارشناسیSurgery room
25 1131علوم آزمایشگاهیکارشناسیLaboratory sciences
26 1132داروسازیکارشناسیPharmacy
27 1136ساخت پروتزهای دندانیکارشناسیConstruction of Prosthodontics
28 1137روانشناسی بالینیکارشناسیClinical Psychology
29 1138علوم اجتماعی (خدمات اجتماعی )کارشناسیSocial sciences (social services)
30 1139بهداشت عمومیکارشناسیPublic Health
31 1141مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)کارشناسیBiomedical Engineering (bioelectric)
32 1212مدارك پزشكیکارشناسیmedical documents
33 1223ایمنی صنعتی و محیط كارکارشناسیIndustrial and workplace safety
34 1225فوریتهای پزشكیکارشناسیmedical emergency
35 1153بیولوژی و كنترل ناقلین بیماریهاکارشناسی 
36 1149تكنولوژی اتاق عملکارشناسی 
37 1211حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلینکارشناسی 
38 1133رشد و پرورش كودكان پیش دبستانیکارشناسی 
39 1140علوم اجتماعیکارشناسی 
40 1159علوم حدیث، اخلاق و آداب پزشكیکارشناسی 
41 11345مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی كارکارشناسی 
42 1123مهندسی پزشكی بالینیکارشناسی 
43 1135مهندسی صنایع – ایمنی صنعتیکارشناسی 
44 1134مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی 
45 1465مشاورهکارشناسی ارشدConsultation
46 1492روانشناسی عمومیکارشناسی ارشدGeneral Psychology
47 01493روانشناسی تربیتیکارشناسی ارشدEducational Psychology
48 00112علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشدLaboratory sciences
49 00113رادیولوژی (تكنولوژی پرتوشناسی)کارشناسی ارشدRadiology (Technology of Radiology)
50 14179داروسازیکارشناسی ارشدPharmacy
51 1463اخلاق پزشكیکارشناسی ارشد 
52 14184آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتکارشناسی ارشد 
53 141095بهداشت محیط _ بهداشت پرتوهاکارشناسی ارشد 
54 141125بهداشت محیط _ سم شناسی محیطکارشناسی ارشد 
55 14163بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهریکارشناسی ارشد 
56 1426بیوتكنولوژی پزشكیکارشناسی ارشد 
57 14142پدافند غیرعامل در نظام سلامتکارشناسی ارشد 
58 1430پزشكی ورزشیکارشناسی ارشد 
59 14174پژوهش‌های بالینیکارشناسی ارشد 
60 1466پیشگیری از آسیب های اجتماعیکارشناسی ارشد 
61 14149تغذیه بالینیکارشناسی ارشد 
62 14181تغذیه ورزشیکارشناسی ارشد 
63 14148تكنولوژی آموزشی در علوم پزشكیکارشناسی ارشد 
64 1455رفاه اجتماعیکارشناسی ارشد 
65 14122روانشناسی بالینی كودك و نوجوانکارشناسی ارشد 
66 14177روانشناسی سلامتکارشناسی ارشد 
67 1464روانشناسی وآموزش كودكان استثناییکارشناسی ارشد 
68 14525ژورنالیسم پزشكیکارشناسی ارشد 
69 14143سایبرنتیك پزشكیکارشناسی ارشد 
70 14178سلامت و ترافیكکارشناسی ارشد 
71 14112سم شناسی محیطکارشناسی ارشد 
72 1487شیمی داروئیکارشناسی ارشد 
73 14146علوم حدیث ، اخلاق و آداب پزشكیکارشناسی ارشد 
74 1491علوم داروهای پرتوزاکارشناسی ارشد 
75 14151فناوری تصویربرداری پزشكیکارشناسی ارشد 
76 14675فناوری تصویربرداری پزشكی (MRI)کارشناسی ارشد 
77 14102فناوری تصویربرداری پزشكی (سیتی اسكن)کارشناسی ارشد 
78 1493كارآفرینی در نظام سلامتکارشناسی ارشد 
79 1488كنترل مواد خوراكی و آشامیدنیکارشناسی ارشد 
80 14111مدیریت پسماندکارشناسی ارشد 
81 1474مهندسی ایمنی صنعتیکارشناسی ارشد 
82 141635مهندسی بهداشت محیط_ بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهریکارشناسی ارشد 
83 141115مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت پسماندکارشناسی ارشد 
84 14171مهندسی بهداشت محیط _ مدیریت كیفیت هواکارشناسی ارشد 
85 14575نانوفناوری پزشكیکارشناسی ارشد 
86 2410مدیریت MBAکارشناسی ارشد 
87 14100پرستاری اورژانسکارشناسی ارشدEmergency Nursing
88 14105پرستاری سلامت جامعهکارشناسی ارشدCommunity Health Nursing
89 14101تركیبات طبیعی و دارویی دریاییکارشناسی ارشدMarine natural products and pharmaceutical
90 14103اتاق عملکارشناسی ارشدsurgery room
91 14104پرستاری داخلی _ جراحیکارشناسی ارشدMedical - Surgical Nursing
92 1410پرستاریکارشناسی ارشدNursing
93 14106پرستاری كودكانکارشناسی ارشدPediatric nursing
94 14107روان پرستاریکارشناسی ارشدPsychiatric Nursing
95 14109بهداشت پرتوهاکارشناسی ارشدRadiation Health
96 1411آمار زیستیکارشناسی ارشدBiostatistics
97 1412مدارك پزشكیکارشناسی ارشدMedical informatics
98 1413آموزش بهداشتکارشناسی ارشدHealth Education
99 1414آموزش پزشكیکارشناسی ارشدMedical education
100 1415فیزیوتراپی ورزشیکارشناسی ارشدSports Physiotherapy
101 1416پرستاری مراقبت های ویژه نوزادانکارشناسی ارشدNeonatal Intensive Care Nursing
102 1417مهندسی بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشدOccupational Health Engineering
103 1418اپیدمیولوژیکارشناسی ارشدEpidemiology
104 1419ماماییکارشناسی ارشدMidwifery
105 1421فیزیوتراپیکارشناسی ارشدPhysiotherapy
106 1422اقتصاد بهداشتکارشناسی ارشدHealth Economics
107 1423ایمنی شناسی پزشكیکارشناسی ارشدایمنی شناسی پزشكی
108 1424بافت شناسیکارشناسی ارشدHistology
109 1425علوم تغذیهکارشناسی ارشدNutrition science
110 14265زیست فناوری پزشكیکارشناسی ارشدMedical Biotechnology
111 1427كتابداری و اطلاع رسانی پزشكیکارشناسی ارشدMedical library and information science
112 1428بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشدClinical Biochemistry
113 1429انگل شناسی پزشكیکارشناسی ارشدانگل شناسی پزشكی
114 1431روانشناسی بالینیکارشناسی ارشدClinical Psychology
115 1432سم شناسیکارشناسی ارشدToxicology
116 1433شنوایی شناسیکارشناسی ارشدAudiology
117 1434فیزیك پزشكیکارشناسی ارشدMedical Physics
118 1435فیزیولوژیکارشناسی ارشدPhysiology
119 1436كار درمانیکارشناسی ارشدOccupational therapy
120 1437مهندسی بهداشت محیطکارشناسی ارشدEnvironmental Health Engineering
121 1438میكروبشناسی پزشكیکارشناسی ارشدمیكروبشناسی پزشكی
122 1439گفتار درمانیکارشناسی ارشدSpeech Therapy
123 1440مدیریت توانبخشیکارشناسی ارشدRehabilitation Management
124 1441مدیریت خدمات بهداشتی درمانیکارشناسی ارشدHealth Care Management
125 1443مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)کارشناسی ارشدمهندسی پزشكی (بیوالكتریك)
126 1444ویروس شناسی پزشكیکارشناسی ارشدویروس شناسی پزشكی
127 1445خون شناسی آزمایشگاهی و بانك خون (هماتولوژی)کارشناسی ارشدHematology and blood bank laboratory (hematology)
128 1446حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلینکارشناسی ارشدحشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین
129 1447ژنتیك انسانیکارشناسی ارشدHuman Genetics
130 1448علوم تشریحیکارشناسی ارشدAnatomical Sciences
131 1449علوم و صنایع غذایی _ كنترل كیفی و بهداشتیکارشناسی ارشدNutritional Science (Quality control and health trends)
132 1450علوم بهداشت در تغذیهکارشناسی ارشدHealth Sciences in Nutrition
133 1451قارچ شناسی پزشكیکارشناسی ارشدقارچ شناسی پزشكی
134 1452سلامت و رسانهکارشناسی ارشدHealth and Media
135 1453بهداشت و ایمنی مواد غذاییکارشناسی ارشدHealth and Food Safety
136 1454مددكاری اجتماعیکارشناسی ارشدSocial Work
137 1460ارگونومیکارشناسی ارشدErgonomics
138 1456بینایی سنجیکارشناسی ارشدOptometry
139 1457نانوتكنولوژی پزشكیکارشناسی ارشدMedical Nanotechnology
140 1458طب سنتی ایرانیکارشناسی ارشدIranian Traditional Medicine
141 1459پرستاری مراقبت های ویژهکارشناسی ارشدCritical Care Nurses
142 1420اعضاء مصنوعیکارشناسی ارشدArtificial organs
143 1461رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوییکارشناسی ارشدRadiobiology and radiation protection
144 1462انفورماتیك پزشكیکارشناسی ارشدMedical Informatics
145 1467تكنولوژی تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)کارشناسی ارشدTech magnetic resonance imaging (MRI)
146 1468میكروب شناسی مواد غذاییکارشناسی ارشدFood microbiology
147 1469ارزیابی فناوری سلامت (H.T.A)کارشناسی ارشدHealth Technology Assessment (H.T.A)
148 1485نظارت بر امور داروییکارشناسی ارشدDrug Supervision
149 1470مهندسی پزشكی (زیست مواد)کارشناسی ارشدMedical engineering (biomaterials)
150 1471پرستاری توانبخشیکارشناسی ارشدNursing Rehabilitation
151 1472پرستاری سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Nursing
152 1473پرستاری نظامیکارشناسی ارشدMilitary Nursing
153 1475سلامت سالمندیکارشناسی ارشدGeriatric Health
154 1476مهندسی بیمارستانکارشناسی ارشدHospital Engineering
155 1477اكولوژی انسانیکارشناسی ارشدHuman Ecology
156 1478علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبهکارشناسی ارشدNutrition Sciences in crisis and disaster
157 1479فناوری اطلاعات سلامتکارشناسی ارشدHealth Information Technology
158 1480برنامه ریزی یادگیری الكترونیكی در علوم پزشكیکارشناسی ارشدPlanning e-learning in Medical Sciences
159 1481تكنولوژی گردش خونکارشناسی ارشدCirculation Technology
160 1482مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیستکارشناسی ارشدManagement Health, Safety and Environment
161 1483مشاوره در ماماییکارشناسی ارشدConsultation on midwifery
162 1484باكتری شناسی پزشكیکارشناسی ارشدباكتری شناسی پزشكی
163 1486بیهوشیکارشناسی ارشدAnesthesia
164 1489آموزش جامعه نگر در نظام سلامتکارشناسی ارشدCommunity health education
165 1490تاریخ علوم پزشكیکارشناسی ارشدHistory of Medical Sciences
166 1495بهداشت روانکارشناسی ارشدMental Health
167 1510پزشكیدکترای حرفه ایپزشکی
168 1511دندانپزشكیدکترای حرفه ایDentistry
169 1512داروسازیدکترای حرفه ایPharmacy
170 1620فیزیوتراپی (DPT)دکترای حرفه ای 
171 1515دندانپزشكی(بهداشتكار)دکترای حرفه ای 
172 00500كایروپراكتیكدکترای حرفه ایChiropractic
173 00501پزشك عمومی شاغل در طرح پزشك خانوادهدکترای حرفه ایGeneral practitioner working in family physician program
174 1611علوم آزمایشگاهیدکترای حرفه ایLaboratory sciences
175 16125دامپزشكیدکترای حرفه ایVeterinary medicine
176 19129آموزش بهداشتدکترای تخصصی (PhD)Health Education
177 19130ماماییدکترای تخصصی (PhD)Midwifery
178 1987بینایی سنجیدکترای تخصصی (PhD)Optometry
179 17355طب هوا و فضا و زیر سطحیدکترای تخصصی (PhD)Aerospace medicine and subsurface
180 1913ایمنی شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ایمنی شناسی پزشكی
181 19119روانشناسی سلامتدکترای تخصصی (PhD) 
182 19107ارگونومیدکترای تخصصی (PhD) 
183 19142آینده پژوهی سلامتدکترای تخصصی (PhD) 
184 1915باكتری شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD) 
185 19149برنامه‌ریزی یادگیری الكترونیكی در علوم پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Electronic education planning in medical sciences
186 19108بهداشت و ایمنی مواد غذاییدکترای تخصصی (PhD) 
187 19126زیست پزشكی سامانه‌ ایدکترای تخصصی (PhD) 
188 19685زیست مواد دندانیدکترای تخصصی (PhD) 
189 19136علوم و فناوریهای تصویربرداری پزشكی (سلولی مولكولی و عصبی)دکترای تخصصی (PhD) 
190 1928فیزیولوژیدکترای تخصصی (PhD) 
191 19103كتابداری و اطلاع رسانی پزشكیدکترای تخصصی (PhD) 
192 19785كنترل دارو و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتیدکترای تخصصی (PhD) 
193 1955مهندسی پزشكی (بیوالكتریك)دکترای تخصصی (PhD) 
194 1937هماتولوژی آزمایشگاهی و بانك خوندکترای تخصصی (PhD) 
195 15155دندانپزشكی (بهداشتكار)دکترای تخصصی (PhD)Dentistry (hygienist)
196 1938اپیدمیولوژیدکترای تخصصی (PhD)Epidemiology
197 18415بهداشت مادر و كودكدکترای تخصصی (PhD)Maternal and Child Health
198 18605داروسازی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Pharmacy
199 1910آمار زیستیدکترای تخصصی (PhD)Biostatistics
200 1911آموزش بهداشت و ارتقاء‌سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health education and promotion
201 1912انگل شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)انگل شناسی پزشكی
202 1914بافت شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)بافت شناسی پزشكی
203 19155میكروبشناسی (دكترای باكتری شناسی)دکترای تخصصی (PhD)Microbiology (PhD in Bacteriology)
204 1916مهندسی بهداشت محیطدکترای تخصصی (PhD)Environmental Health Engineering
205 1917مهندسی بهداشت حرفه ایدکترای تخصصی (PhD)Occupational Health Engineering
206 1918بیوشیمی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Biochemistry
207 1919حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلیندکترای تخصصی (PhD)Medical Entomology and Vector Control
208 1920پرستاریدکترای تخصصی (PhD)Nursing
209 1921روانشناسی بالینیدکترای تخصصی (PhD)Clinical Psychology
210 1922ژنتیك انسانی (ژنتیك پزشكی)دکترای تخصصی (PhD)Human Genetics (Medical Genetics)
211 1923علوم تشریحی (آناتومی)دکترای تخصصی (PhD)Anatomy (anatomy)
212 1924فارماكولوژیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacology
213 1925علوم تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Nutrition science
214 1926مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management
215 1927فیزیوتراپیدکترای تخصصی (PhD)Physiotherapy
216 1929فرآورده های بیولوژیكدکترای تخصصی (PhD)Biological Products
217 1930فیزیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Physics
218 1931قارچ شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)قارچ شناسی پزشكی
219 19325مدیریت اطلاعات سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Information Management
220 1932مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی (PhD)Healthcare Information Management
221 1933ویروس شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)ویروس شناسی پزشكی
222 1934بیولوژی تولید مثلدکترای تخصصی (PhD)Biology of Reproduction
223 1935بهداشت باروریدکترای تخصصی (PhD)Reproductive health
224 1936مددكاری اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Social Work
225 19375خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خوندکترای تخصصی (PhD)خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون
226 1939علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشتدکترای تخصصی (PhD)علوم و صنایع غذایی گرایش كنترل كیفی و بهداشت
227 1980نانوفناوری پزشكیدکترای تخصصی (PhD)نانوفناوری پزشكی
228 1941علوم اعصابدکترای تخصصی (PhD)Neuroscience
229 1942زیست فناوری پزشكی (بیوتكنولوژی پزشكی)دکترای تخصصی (PhD)Medical Biotechnology
230 1943گفتار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Speech Therapy
231 1944اعضای مصنوعیدکترای تخصصی (PhD)Artificial limbs
232 1945كار درمانیدکترای تخصصی (PhD)Occupational therapy
233 1946شنوایی شناسیدکترای تخصصی (PhD)Audiology
234 1947اقتصاد سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Economics
235 1948پروتئومیكس كاربردیدکترای تخصصی (PhD)Pproteomics
236 1949اخلاق پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical ethics
237 1950پزشكی مولكولی (سلولی مولكولی)دکترای تخصصی (PhD)Molecular Medicine (Molecular Cell Biology)
238 1951مهندسی بافتدکترای تخصصی (PhD)Tissue Engineering
239 1952روانشناسی نظامیدکترای تخصصی (PhD)Military Psychology
240 1953طب سنتی ایرانیدکترای تخصصی (PhD)Iranian Traditional Medicine
241 1954مطالعات اعتیاددکترای تخصصی (PhD)Addiction Studies
242 1994مهندسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Biomedical Engineering
243 1957سیاست گذاری سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Policy
244 1958سالمند شناسیدکترای تخصصی (PhD)Elderly Science
245 1959انفورماتیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Informatics
246 1960فیزیولوژی ورزشدکترای تخصصی (PhD)Exercise Physiology
247 1961سلامت در بلایا و فوریت هادکترای تخصصی (PhD)Health disasters and emergencies
248 1962توكسین های میكروبیدکترای تخصصی (PhD)Bacterial toxins
249 1963سلامت و رفاه اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Health and Social Welfare
250 1964مشاوره توانبخشیدکترای تخصصی (PhD)Rehabilitation Counseling
251 1956آموزش پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical education
252 1968مواد دندانیدکترای تخصصی (PhD)Dental materials
253 1969سلامت دهان و دندانپزشكی اجتماعیدکترای تخصصی (PhD)Community Oral Health and Dentistry
254 1970فارماكوگنوزیدکترای تخصصی (PhD)Pharmacognosy
255 1971فارماسیوتیكسدکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutics
256 1972داروسازی هسته ایدکترای تخصصی (PhD)Nuclear Pharmacy
257 1973شیمی داروییدکترای تخصصی (PhD)Medicinal Chemistry
258 1974زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)
259 1975سم شناسیدکترای تخصصی (PhD)Toxicology
260 1976اقتصاد و مدیریت دارودکترای تخصصی (PhD)Pharmaco-economics
261 1977داروسازی سنتیدکترای تخصصی (PhD)Traditional Pharmacy
262 1978كنترل دارودکترای تخصصی (PhD)Drug control
263 1979شیمی مواد خوراكی و آبشناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Food chemicals and medical hydrology
264 19805نانوفناوری دارویی(نانوتكنولوژی دارویی)دکترای تخصصی (PhD)Pharmaceutical Nanotechnology (Nano-pharmaceuticals)
265 1981زیست مواد داروییدکترای تخصصی (PhD)Bio-pharmaceuticals
266 1982میكروب شناسی پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical microbiology
267 1983تاریخ علوم پزشكیدکترای تخصصی (PhD)History of Medical Sciences
268 1984علوم سلولی كاربردیدکترای تخصصی (PhD)Applied Cell Sciences
269 1985مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامتدکترای تخصصی (PhD)Health Care Management in Research and Technology
270 1986سیاستهای غذا و تغذیهدکترای تخصصی (PhD)Food and Nutrition Policies
271 19941مهندسی پزشكی _ رباتیك پزشكیدکترای تخصصی (PhD)Medical Engineering - Medical Robotics
272 2310دكتری تخصصی پژوهشیدكتری تخصصی پژوهشی 
273 2338اپیدمیولوژیدكتری تخصصی پژوهشی 
274 23129ارگونومیدكتری تخصصی پژوهشی 
275 2312انگل شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
276 2359انفورماتیك پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
277 2313ایمنی شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
278 2311آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتدكتری تخصصی پژوهشی 
279 2314بافت شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
280 2315باكتری شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
281 2335بهداشت باروریدكتری تخصصی پژوهشی 
282 2387بینایی سنجیدكتری تخصصی پژوهشی 
283 2320پرستاریدكتری تخصصی پژوهشی 
284 2350پزشكی مولكولیدكتری تخصصی پژوهشی 
285 2321روان شناسی بالینیدكتری تخصصی پژوهشی 
286 23126زیست پزشكی سامانه‌ ایدكتری تخصصی پژوهشی 
287 2381زیست مواد داروییدكتری تخصصی پژوهشی 
288 2342زیست فناوری پزشكی (بیوتكنولوژی پزشكی)دكتری تخصصی پژوهشی 
289 2374زیست فناوری دارویی (بیوتكنولوژی دارویی)دكتری تخصصی پژوهشی 
290 2322ژنتیك پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
291 2358سالمند شناسیدكتری تخصصی پژوهشی 
292 2375سم شناسیدكتری تخصصی پژوهشی 
293 2357سیاست گذاری سلامتدكتری تخصصی پژوهشی 
294 2346شنوایی شناسیدكتری تخصصی پژوهشی 
295 2373شیمی داروییدكتری تخصصی پژوهشی 
296 2341علوم اعصابدكتری تخصصی پژوهشی 
297 2325علوم تغذیهدكتری تخصصی پژوهشی 
298 2384علوم سلولی كاربردیدكتری تخصصی پژوهشی 
299 2371فارماسیوتیكسدكتری تخصصی پژوهشی 
300 2324فارماكولوژیدكتری تخصصی پژوهشی 
301 2370فارماكوگنوزیدكتری تخصصی پژوهشی 
302 2330فیزیك پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
303 2327فیزیوتراپیدكتری تخصصی پژوهشی 
304 2328فیزیولوژیدكتری تخصصی پژوهشی 
305 23130ماماییدكتری تخصصی پژوهشی 
306 23325مدیریت اطلاعات سلامتدكتری تخصصی پژوهشی 
307 2326مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدكتری تخصصی پژوهشی 
308 2368مواد دندانیدكتری تخصصی پژوهشی 
309 2351مهندسی بافتدكتری تخصصی پژوهشی 
310 2317مهندسی بهداشت حرفه ایدكتری تخصصی پژوهشی 
311 2316مهندسی بهداشت محیطدكتری تخصصی پژوهشی 
312 2382میكروب شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
313 2340نانوفناوری پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
314 2380نانوفناوری دارویی (نانوتكنولوژی دارویی)دكتری تخصصی پژوهشی 
315 2333ویروس شناسی پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
316 2391علوم بالینیدكتری تخصصی پژوهشی 
317 2392علوم داروییدكتری تخصصی پژوهشی 
318 2393علوم دندانیدكتری تخصصی پژوهشی 
319 2394علوم بهداشتیدكتری تخصصی پژوهشی 
320 2395علوم مدیریتدكتری تخصصی پژوهشی 
321 2396علوم زیست پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
322 2397فناوریهای علوم پزشكیدكتری تخصصی پژوهشی 
323 1840اپیدمیولوژی (دستیاری)تخصص 
324 17195ارتوپدیتخصص 
325 1841بهداشت مادر و كودك (دستیاری)تخصص 
326 1814پاتولوژی دهان و فكتخصص 
327 1741پزشكی خانوادهتخصص 
328 1718پزشكی فیزیكی و توانبخشیتخصص 
329 1860داروسازی بالینی (كلینیكال فارماسی)تخصص 
330 17165رادیوانكولوژیتخصص 
331 1819رادیولوژی دندان و فك و صورتتخصص 
332 1735طب هوا و فضا و زیر سطحیتخصص 
333 1842میكروبیولوژیتخصص 
334 1736طب سالمندیتخصصGeriatric Medicnie
335 1810دندانپزشكی ترمیمیتخصصRestorative Dentistry
336 1811ارتودانتیكستخصصOrthodontics
337 1812اندودانتیكستخصصEndodontics
338 18135بیماریهای دهان وفك و صورتتخصصOromaxillofacial Dentistry
339 1813بیماریهای دهان و تشخیصتخصصOral Medicine
340 18145آسیب شناسی دهان و فك و صورتتخصصآسیب شناسی دهان و فك و صورت
341 1815پروتزهای دندانیتخصصProsthodontics
342 1816پریودانتیكستخصصPeriodontics
343 1817جراحی دهان و فك وصورتتخصصOral and Maxillofacial Surgery
344 1818دندانپزشكی كودكانتخصصPediatric Dentistry
345 18195رادیولوژی دهان و فك و صورتتخصصOral and Maxillofacial Radiology
346 1710بیماریهای داخلیتخصصInternal medicine
347 1711بیماریهای كودكانتخصصبیماریهای كودكان
348 1712بیماریهای عفونی و گرمسیریتخصصTropical and Infectious Diseases
349 1713بیماریهای قلب و عروقتخصصCardiovascular Diseases
350 1714بیماریهای مغزو اعصابتخصصNeurology
351 1715پزشكی اجتماعیتخصصCommunity Medicine
352 1716پرتو درمانیتخصصRadiotherapy
353 1717پزشكی هسته ایتخصصNuclear medicine
354 17185طب فیزیكی و توانبخشیتخصصPhysical medicine and rehabilitation
355 1719جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)تخصصOrthopaedic Surgery (Orthopaedics)
356 1720جراحی كلیه و مجاری ادراری _ تناسلی (ارولوژی)تخصصKidney and urinary tract surgery - genital (Urology)
357 1721جراحی مغزواعصابتخصصNeurosurgery
358 1722چشم پزشكیتخصصOphthalmology
359 1723آسیب شناسیتخصصPathology
360 1724رادیولوژیتخصصRadiology
361 1725روانپزشكیتخصصPsychiatry
362 1726طب اورژانستخصصEmergency Medicine
363 1727گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردنتخصصEar, nose and throat and head and neck surgery
364 1728پزشكی ورزشیتخصصSports Medicine
365 1729طب كارتخصصOccupational Medicine
366 1730بیماریهای پوستتخصصDermatology
367 1731بیهوشیتخصصAnesthesiology
368 1732پزشكی قانونیتخصصForensic Medicine
369 1733جراحی عمومیتخصصGeneral surgery
370 1734زنان وزایمانتخصصObstetrics and Gynecology
371 2810دستیار پژوهشگر تخصصیتخصص پژوهش محور 
372 3110دوره تكمیلی علوم آزمایشگاهیتخصص پژوهش محور 
373 2188HIV/AIDS بالینیفلوشیپ 
374 2121اتولوژی و نورواتولوژیفلوشیپ 
375 2187اختلالات كف لگن در زنانفلوشیپ 
376 2155ارتوپدی كودكانفلوشیپ 
377 2135اروانكولوژیفلوشیپ 
378 2124ارولوژی كودكانفلوشیپ 
379 2136ارولوژی ترمیمیفلوشیپ 
380 2183ارولوژی زنانفلوشیپ 
381 2116استرابیسمفلوشیپ 
382 2129استروتاكسی و فانكشنال مغز و اعصابفلوشیپ 
383 21945اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق بزرگسالفلوشیپ 
384 21445اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق كودكانفلوشیپ 
385 2118اكو كاردیوگرافیفلوشیپ 
386 2117اكولو پلاستیكفلوشیپ 
387 21195الكتروفیزیولوژی بالینی قلبفلوشیپ 
388 2127انكولوژی زنانفلوشیپ 
389 2110اینترونشنال كاردیولوژیفلوشیپ 
390 2144اینترونشنال كاردیولوژی دركودكان ونوجوانانفلوشیپ 
391 21225آسیب شناسی پوستفلوشیپ 
392 21158آندرولوژیفلوشیپ 
393 2125اندویورولوژیفلوشیپ 
394 2196بیماریهای سطح چشمفلوشیپ 
395 21135بیماریهای قرنیه و خارج چشمیفلوشیپ 
396 2141بیماریهای مادرزادی قلب در بالغینفلوشیپ 
397 21115بیماریهای عروقی مغز و سكته مغزی (استروك)فلوشیپ 
398 2182بیماریهای عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی و پیوندفلوشیپ 
399 21174بیماریهای نوروماسكولرفلوشیپ 
400 2147بیهوشی پیوند اعضاء داخلی شكمفلوشیپ 
401 2148بیهوشی مغز و اعصابفلوشیپ 
402 2111بیهوشی قلبفلوشیپ 
403 2179بیهوشی كودكانفلوشیپ 
404 2145پاتولوژی كودكانفلوشیپ 
405 2131پاتولوژی چشمفلوشیپ 
406 2146پاتولوژی مولكولار و سیتوژنتیك (آسیب شناسی مولكولی و سیتوژنتیك)فلوشیپ 
407 21141پوست كودكانفلوشیپ 
408 2139پریناتولوژیفلوشیپ 
409 2119پیس میكرو اینترونشنال _ الكتروفیزیولوژیفلوشیپ 
410 2192پیشگیری و كنترل عفونت‌های بیمارستانیفلوشیپ 
411 2130پیوند كبدفلوشیپ 
412 2134پیوند كلیهفلوشیپ 
413 2142تروما در جراحی عمومیفلوشیپ 
414 21169تصویربرداری قلب و عروقفلوشیپ 
415 21117جراحی بیماریهای مادرزادی قلبفلوشیپ 
416 2197جراحی پستانفلوشیپ 
417 21175جراحی پلاستیك و ترمیمی چشمفلوشیپ 
418 21112جراحی تومورهای سیستم اسكلتی _ عضلانیفلوشیپ 
419 21116جراحی جمجمه، فك و صورتفلوشیپ 
420 2154جراحی درون بین زنانفلوشیپ 
421 2115جراحی دستفلوشیپ 
422 2156جراحی زانوفلوشیپ 
423 2114جراحی ستون فقراتفلوشیپ 
424 2120جراحی سر و گردنفلوشیپ 
425 2137جراحی سرطانفلوشیپ 
426 21142جراحی های كبد، پانكراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضای داخل شكمفلوشیپ 
427 2138جراحی عروقفلوشیپ 
428 2198جراحی عمومی درون بین (لاپاراسكوپی)فلوشیپ 
429 2151جراحی كولوركتالفلوشیپ 
430 21119جراحی مغز و اعصاب كودكانفلوشیپ 
431 21159جراحی هیپ و لگنفلوشیپ 
432 21165چشم پزشكی كودكان و انحراف چشمفلوشیپ 
433 2143دردفلوشیپ 
434 2122درماتو پاتولوژیفلوشیپ 
435 21118رادیولوژی زنانفلوشیپ 
436 2158رادیولوژی مداخله ایفلوشیپ 
437 21168روانپزشكی سالمندانفلوشیپ 
438 2180روانپزشكی نظامیفلوشیپ 
439 21160روانپزشكی عصبی و نورولوژی رفتاریفلوشیپ 
440 21113روان درمانیفلوشیپ 
441 2150رینولوژی (بینی و سینوس)فلوشیپ 
442 21355سرطانهای دستگاه ادراری _ تناسلیفلوشیپ 
443 2149سوختگیفلوشیپ 
444 21161سیتوپاتولوژیفلوشیپ 
445 21109صرعفلوشیپ 
446 2157طب تسكینیفلوشیپ 
447 21162طب توانبخشی ضایعات نخاعی و ستون فقراتفلوشیپ 
448 2195طب خوابفلوشیپ 
449 2159طب روان تنیفلوشیپ 
450 21178طب روان جنسیفلوشیپ 
451 21395طب مادر و جنینفلوشیپ 
452 2113قرنیه (سگمان قدامی)فلوشیپ 
453 2133گلوكومفلوشیپ 
454 2153لارینگولوژیفلوشیپ 
455 2128مراقبت های ویژهفلوشیپ 
456 2181مراقبت های ویژه كودكانفلوشیپ 
457 21105مالتیپل اسكلروزیس (MS)فلوشیپ 
458 2140نارسایی قلب و پیوندفلوشیپ 
459 2126نازایی (IVF)فلوشیپ 
460 2193نوروفیزیولوژی بالینی كودكانفلوشیپ 
461 21163نوروواسكولار اینترونشنفلوشیپ 
462 2112ویتره و رتین (سگمان خلفی)فلوشیپ 
463 21111هماتوپاتولوژیفلوشیپ 
464 2168ایمپلنتفلوشیپ 
465 2170ارتو سر جریفلوشیپ 
466 21164ارتودنسی شكاف لب و كامفلوشیپ 
467 2172انكولوژی دهان و فك و صورتفلوشیپ 
468 2165بیولوژی دهانفلوشیپ 
469 2186بوی بد دهانفلوشیپ 
470 2161پروتز _ ایمپلنتفلوشیپ 
471 2162پریو _ ایمپلنتفلوشیپ 
472 2173پروتزهای فك وصورت (ماكزیلوفیشیال)فلوشیپ 
473 2169پروستوایمپلنتفلوشیپ 
474 2176ترومای دندانیفلوشیپ 
475 2163جراحی پیشرفته _ ایمپلنتفلوشیپ 
476 2171جراحی ترومای فك وصورتفلوشیپ 
477 2174جراحی ترمیمی دهان ، فك وصورتفلوشیپ 
478 2175جراحی فك وصورت كرانیوفاسیال وكودكانفلوشیپ 
479 21137داروسازی در مراقبت‌های ویژهفلوشیپ 
480 2184دردهای مزمن دهانی _ صورتیفلوشیپ 
481 2185درمان بین رشته‌‌ای ترمیم‌های زیبایی مبتنی بر باندینگفلوشیپ 
482 2166دندانپزشكی بیمارستانی(عمومی)فلوشیپ 
483 2160دندانپزشكی بیمارستانی(كودكان)فلوشیپ 
484 2177سم شناسی بالینی و مسمومیتهافلوشیپ 
485 2167لیزرفلوشیپ 
486 20315عفونی بالغینفوق تخصص 
487 2019غدد كودكانفوق تخصص 
488 20245گوارش و كبد بالغینفوق تخصص 
489 2036مراقبت های ویژهفوق تخصص 
490 20275مغز و اعصاب كودكانفوق تخصص 
491 2010روماتولوژیفوق تخصصRheumatology
492 2011بیماریهای ریهفوق تخصصPulmonary diseases
493 2012بیماریهای قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular diseases
494 2013نفرولوژیفوق تخصصNephrology
495 2014جراحی ترمیمی، پلاستیك و سوختگیفوق تخصصReconstructive, plastic and burn surgery
496 2015جراحی قفسه صدریفوق تخصصThoracic surgery
497 2016جراحی قلب و عروقفوق تخصصCardiovascular Surgery
498 2017خون و سرطان بالغینفوق تخصصHematooncology
499 2018خون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان كودكان
500 20195غدد درون ریز كودكانفوق تخصصغدد درون ریز کودکان
501 2020جراحی كودكانفوق تخصصجراحی كودكان
502 2021غدد درون ریز و متابولیسم بالغینفوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم بالغین
503 2022قلب كودكانفوق تخصصقلب كودكان
504 20235طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادانفوق تخصصNeonatology and perinatal medicine
505 2023نوزادانفوق تخصصNeonatology
506 2024گوارش بالغینفوق تخصصگوارش بالغین
507 2025كلیه كودكانفوق تخصصكلیه كودكان
508 2026عفونی كودكانفوق تخصصعفونی كودكان
509 2027اعصاب كودكانفوق تخصصاعصاب كودكان
510 2028گوارش كودكانفوق تخصصگوارش كودكان
511 2029ایمونولوژی و آلرژی كودكانفوق تخصصایمونولوژی و آلرژی كودكان
512 20295آلرژی و ایمونولوژی بالینیفوق تخصصAllergy and Clinical Immunology
513 2030روانپزشكی كودكانفوق تخصصروانپزشكی كودكان
514 2031بیماری های عفونی و گرمسیریفوق تخصصInfectious and tropical diseases
515 2032روماتولوژی كودكانفوق تخصصروماتولوژی کودکان
516 2033جراحی عروقفوق تخصصVascular Surgery
517 2034ریه كودكانفوق تخصصریه كودكان
518 20305روانپزشكی كودك و نوجوانفوق تخصص 
519 2210MPHدوره تکمیلی 
520 2610دكترای بهداشت عمومی Dr.P.Hدوره تکمیلی 
لیست اعضای تائید شده در انجمن
عبارت جستجو را وارد کنید
 

رخشید

نام: رخشید


پیربویری

نام خانوادگی: پیربویری


روانپزشكی

رشته تحصیلی: روانپزشكی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


103574

شماره نظام: 103574


1399/05/31-07:55:41

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/31-07:55:41

محمد

نام: محمد


خلیلی

نام خانوادگی: خلیلی


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


د-6641

شماره نظام: د-6641


1399/05/31-07:54:49

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/31-07:54:49

غلامحسین

نام: غلامحسین


صادقیان

نام خانوادگی: صادقیان


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


6521د

شماره نظام: 6521د


1399/05/31-07:27:39

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/31-07:27:39

حسین

نام: حسین


داداشی

نام خانوادگی: داداشی


پزشكی

رشته تحصیلی: پزشكی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


51542

شماره نظام: 51542


1399/05/31-07:27:10

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/31-07:27:10

عبدالرضا

نام: عبدالرضا


عزیزی

نام خانوادگی: عزیزی


پزشكی

رشته تحصیلی: پزشكی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


70745

شماره نظام: 70745


1399/05/31-06:00:07

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/31-06:00:07

محمدکاظم

نام: محمدکاظم


پورکاظمی

نام خانوادگی: پورکاظمی


داروسازی

رشته تحصیلی: داروسازی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


1032

شماره نظام: 1032


1399/05/30-22:49:03

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/30-22:49:03

غلامرضا

نام: غلامرضا


دهقانزاده

نام خانوادگی: دهقانزاده


پزشكی

رشته تحصیلی: پزشكی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


3309

شماره نظام: 3309


1399/05/30-22:34:06

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/30-22:34:06

عبدالرضا

نام: عبدالرضا


بشیرزاده هنگامی

نام خانوادگی: بشیرزاده هنگامی


جراحی عمومی

رشته تحصیلی: جراحی عمومی


تخصص

مقطع تحصیلی: تخصص


19515

شماره نظام: 19515


1399/05/30-21:47:09

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/30-21:47:09

علی

نام: علی


سالاریان

نام خانوادگی: سالاریان


پزشكی

رشته تحصیلی: پزشكی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


106953

شماره نظام: 106953


1399/05/30-21:46:05

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/30-21:46:05

سید ابوالقاسم

نام: سید ابوالقاسم


فاضلی پطرودی

نام خانوادگی: فاضلی پطرودی


پزشكی

رشته تحصیلی: پزشكی


دکترای حرفه ای

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای


33502

شماره نظام: 33502


1399/05/30-21:45:19

تاریخ تائید عضویت: 1399/05/30-21:45:19

12345678910...
دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: 5,842,035

بازدید این صفحه در سال جاری: 12

بازدید این صفحه در ماه جاری: 03

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: 02

بازدید این صفحه در روز جاری: 01

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir