:: اعضای کمیسیون انجمن های علمی پزشکی
دكتر باقر لاريجاني
دكتر باقر لاريجاني
رییس کمیسیون

دكتر مسلم بهادري
دكتر مسلم بهادري
نايب رئيس كميسيون

دکتر ایرج فاضل
دکتر ایرج فاضل
نماينده سازمان نظام پزشكي

دکتر سید جلیل حسینی
دکتر سید جلیل حسینی
دبیر کمیسیون

دكتر شهرام يزداني
دكتر شهرام يزداني
رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

دكتر احمد خالق نژاد طبري
دكتر احمد خالق نژاد طبري
دبير شوراي گسترش دانشگاهها

دكتر علي بيداري
دكتر علي بيداري
مدير كل آموزش مداوم جامعه پزشكي

دكتر محمدرضا ظفرقندي
دكتر محمدرضا ظفرقندي
عضو كميسيون

دكتر منوچهر نخجواني
دكتر منوچهر نخجواني
عضو كميسيون

دكتر اسماعيل ابراهيمي تكامجاني
دكتر اسماعيل ابراهيمي تكامجاني
عضو كميسيون

جواد افشاري
جواد افشاري
سرپرست دفتر امور حقوقي

دكتر علي يزداني
دكتر علي يزداني
عضو كميسيون

دكتر عليرضا استقامتي
دكتر عليرضا استقامتي
عضو كميسيون