:: اعضای کمیسیون انجمن های علمی پزشکی
دکتر باقر لاریجانی
دکتر باقر لاریجانی
رئیس کمیسیون
HyperLink

دکتر سید جلیل حسینی
دکتر سید جلیل حسینی
دبیر کمیسیون
HyperLink

دکتر علی تاجرنیا
دکتر علی تاجرنیا
نماينده سازمان نظام پزشكي
HyperLink

دكتر علي بيداري
دكتر علي بيداري
مدير كل آموزش مداوم جامعه پزشكي
HyperLink

دکتر علی جعفریان
دکتر علی جعفریان
عضو كميسيون
HyperLink

دکتر محمدهادی ایمانیه
دکتر محمدهادی ایمانیه
عضو كميسيون
HyperLink

دکتر سید امیرمحسن ضیایی
دکتر سید امیرمحسن ضیایی
عضو كميسيون
HyperLink

دکتر حسن رزمی
دکتر حسن رزمی
عضو كميسيون
HyperLink

جواد افشاري
جواد افشاري
سرپرست دفتر امور حقوقي
HyperLink