:: لیست نظرسنجی های فعال
عنوان نظرسنجیشرکت در نظرسنجی
نقش سامانه جامع مديريت انجمن هاي علمي در ارتقاء جايگاه انجمن هاي علمي گروه پزشكي
نظرسنجی اعضاء انجمن علمی پزشکی اجتماعی در خصوص تغییر نام رشته (مرحله اول)